Nyheter

Sök bland våra nyheter

Vandring i Falbygdens orkidéparadis

I Skogastorp går Plantabergets lerskiffer och kalksten i dagen på flera ställen och ger upphov till rika jordar med en örtrik vegetation. Flera källor med kalkrikt vatten ger på vissa håll upphov till s.k. kalktuffbildningar. Här finns Skogastorpskärret, ett extremrikkärr som under lång tid varit välkänt för sina orkidéer med bl. a. luktsporre, men även sin i övrigt rika flora. Ta med fikakorgen och stövlar. Guide är Jan Lindholm (telefon: 0708-82 61 74).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/LEYTxKqDa6J2

Fågelsång i Vråhålan

Naturreservatet Vråhålan, är en kilformad och djup sprickdal som delar Mösseberg i två delar. Den inre delen av Vråhålan består av 20–25 meter höga, nästan lodräta branter. Söderut vidgar sig dalen betydligt. Längre tillbaka utgjordes området av betesmarker men numera täcks det till största delen av skogsmarker av olika slag. Öppna marker utgörs av rikkärr, branter och ett par små äldre åkrar. Skogsmarken inom området har uppkommit naturligt efter att betes- och slåtterbruket upphörde under första halvan av 1900-talet. Skogen har sedan i mycket begränsad utsträckning varit föremål för skogsbruksåtgärder vilket medfört att den idag är naturskogsartad och hyser höga biologiska värden. Genom området finns en vandringsled som inbjuder till medelsvår eller svår vandring. Områdets karaktär och rika växt- och djurliv gör det mycket väl värt att besöka.

Samling vid Bergsjön mitt på berget. Från riksväg 47 ta av vid skylt Bergstugan. Åke Abrahamsson leder (telefon: 0706-60 24 53).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/R4vHUpRq7nu

Vråhålan

Vårblommor och istidsspår

Djupadalen är en smal, canyonliknande bildning som är nerskuren som mest 14 meter i kalkstenen och omgiven av branta kalkstenskanter. Dalen bildades när inlandsisen under sin avsmältning för 10 000 år sedan nådde Plantabergets nordsluttning. Då frigjordes uppdämda vattenmassor som strömmade ut i det dåtida havet. Dalens utlopp mot väster är tilltygat av kalkstensbrott och avfall från tidigare kalkbränning. På Djupadalens sydsida däremot finns betade hagmarker med växtlighet som är typisk för Falbygdens kalkrika torrängar. Här kan du till exempel finna backsmultron, blodnäva och backsippa. På några ställen finns kalkhällar med bland andra grusbräcka, grusviva och axveronika. Guide är Torgny Jansson (telefon: 0515-71 10 09).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/i3t15cmUxaR2

Fornlämningar längs Faledreven

Från Segerstad kyrka till naturreservatet Ruskela källa går den magnifika Faledreven som är en av länets bäst bevarade fägator. Faledreven användes förr för att driva boskap från byarna till utmarksbetena uppe på Brunnhemsberget. Längs fägatan finns många fornlämningar i form av gravar från brons- och järnålder, stensättningar, rösen och domarringar. I området finns också ett femtiotal skyltade torpställen där man kan läsa om den forna bebyggelsen och personerna som bodde där. Guide är Arne Karlsson (telefon: 0500-45 20 40). Samling vid Segerstad kyrka.

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/k1FNDoYkid12

Ålleberg

Skogastorp

Varholmen i Dala

Djupadalen i Dala

Sätuna utmark