I Hördalens naturreservat försätter vi arbetet med att ta hand om de majestätiska ekarna. Innan jul fick flera av ekar längs med stigarna i området extra ompyssling.

Hela 14 kubikmeter träflis spreds ut och på ett ställe flyttades stigen lite åt sidan. Varför?
För att marken inte ska bli så kompakt av alla fina besökare som vandrar i området – något som kan skada ekarnas rötter. Träden är flera hundra år gamla. De är viktiga i sig själva och för den biologiska mångfalden i området. Det är många olika sorters varelser som är knutna till ek och många av arterna är ovanliga.

Visste du att…
eken sägs vara det artrikaste trädet i Sverige. Bland annat annat utgör ekar ett viktigt hem till nästan 900 arter av svampar, lavar, mossor, samt ryggradslösa djur som t.ex spindlar och insekter.*

📍Hördalens naturreservat ligger i Kungsbacka kommun.
🚌 Närmaste hållplats är ”Hamravägen”.
🚲 Kattegattleden går förbi västra sidan av reservatet. Håll utkik efter en blå skylt med texten ”Naturreservat”. Tänk på att lämna cykeln vid entrén. Det är nämligen förbjudet att cykla i reservatet.

*Värdväxters betydelse för andra organismer – med fokus på vedartade värdväxter. ArtDatabanken Rapporterar 22.