Fågelsång i Vråhålan

Naturreservatet Vråhålan, är en kilformad och djup sprickdal som delar Mösseberg i två delar. Den inre delen av Vråhålan består av 20–25 meter höga, nästan lodräta branter. Söderut vidgar sig dalen betydligt. Längre tillbaka utgjordes området av betesmarker men numera täcks det till största delen av skogsmarker av olika slag. Öppna marker utgörs av rikkärr, branter och ett par små äldre åkrar. Skogsmarken inom området har uppkommit naturligt efter att betes- och slåtterbruket upphörde under första halvan av 1900-talet. Skogen har sedan i mycket begränsad utsträckning varit föremål för skogsbruksåtgärder vilket medfört att den idag är naturskogsartad och hyser höga biologiska värden. Genom området finns en vandringsled som inbjuder till medelsvår eller svår vandring. Områdets karaktär och rika växt- och djurliv gör det mycket väl värt att besöka.

Samling vid Bergsjön mitt på berget. Från riksväg 47 ta av vid skylt Bergstugan. Åke Abrahamsson leder (telefon: 0706-60 24 53).

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/R4vHUpRq7nu