Slåtterängens flora i försommartid

Tistelfjäril på åkervädd. Foto: Jan Uddén

Obs! Vandringen är inställd!

Bräcke ängar är ett av de få återstående odlingslandskapen i länet som bevarat sin ursprungliga karaktär. Vandringen går på stigar, ca 2 km lång, genom det till stor del återställda odlingslandskapet som är av stort botaniskt och kulturhistoriskt intresse. Bräcke ängar har, liksom en del andra platser på Dalformationen en ovanligt rik flora. Den kalkrika jordmånen, ett ytligt och rörligt grundvattenflöde samt solexponerade sydsluttningar utgör, liksom en lång och kontinuerlig hävd, förutsättningar för den rika ängsvegetationen. I vårtid blommar rikligt med vitsippa, blåsippa och vårlök som senare följs av gullviva, svinrot och på några få platser sankt Pers nycklar, för att senare ersättas av midsommarblomster, slåtterfibbla och klasefibbla.

Vandringen är medelsvår med några krävande motlut i början men i övrigt är det slät och torr mark. (Stövlar behövs inte men grova skor är lämpligt). Ta med matsäck som vi bär med oss på vandringen.

Samlingsplats: Parkeringsplatsen till naturreservatet (https://goo.gl/maps/jv2LWTuUwDQ2)

Svårighetsgrad: Medelsvår vandring