Göta älvs strandängar

Illustration på Göta älvs strandängarna

Ett av Sveriges största kompensationsprojekt för naturen. Fyra områden ingår i kompensationsprojektet: Stora Viken, Nödinge, Äskekärr och Tjurholmen. Tjurholmen är sedan tidigare avsatt som ett naturreservat.

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs älven tas i anspråk. Detta är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande ängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt ca 185 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år.

Markerna ägs antingen av Ale kommun eller är privata, men Trafikverket har tecknat långsiktiga avtal för att kunna upprätthålla ett kontinuerligt bete och andra åtgärder. Inledningsvis har olika restaureringsarbeten genomförts. Detta har främst gjorts genom restaurering av ängsvegetationen, genom slåtter och bränning av vassar, röjning, nya stängsel för betesdjuren, utökad betesdrift och anläggning av mindre våtmarker. Inte minst genom att underlätta för främst nötboskapen att fortsätta beta strandängarna, så kommer det karaktäristiska öppna landskapet utefter älven att finnas kvar. I samband med arbetet genomförs olika studier om vad som händer med strandängsmiljöerna, t ex med vegetationen, fågellivet, groddjuren och insekterna. Ett särskilt miljöuppföljningsprogram har upprättats.

Trafikverkets arbete administreras av verksamhetsområde Underhåll, enheten för Teknik och miljö. Projektansvarig är Mats Lindqvist, tel. 010-123 73 82, e-post: mats.lindqvist@trafikverket.se. Det praktiska genomförandet, t.ex. kontakterna med beteshållare, stängsling, viss röjning etc. utförs av Västkuststiftelsen på uppdrag av Trafikverket. Kontaktperson är Henrik Antonsson e-post: henrik.antonsson@vastkuststiftelsen.se


 

Stora Viken

Under århundraden, kanske längre, har betesdjur gått och betat på strandängarna. Man har också slagit ängar med lie för att få vinterfoder till sina djur. Den här speciella skötseln med bete och slåtter tillsammans med återkommande översvämningar har skapat förutsättningar för ett mycket rikt växt-och djurliv. Under en period var markerna utan skötsel eftersom jordbruket hade förändrats. Men nu brukas de aktivt igen. Istället slås ängarna av en vasslåttermaskin, och vår och sommar går korna på bete.

Området som ingår i strandängsprojektet i Stora viken är ca 59 hektar stort.

Friluftsliv
I området finns ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och tillgänglighetsanpassade stigar. Dessa nås bäst från p-platsen.

Längst ner i söder finns också en stig.

Vägbeskrivning

Området ligger på Göta älvs östra sida. Från väg E45 tag av vid Stora Viken, avfart nr 83. Kör under järnvägen, p-plats finns väster om järnvägen.


 

Nödinge

Tiderna har förändras, men än går det betesdjur på strandängarna. Förr slogs markerna även med lie. Nu sköts strandängen med en slåttermaskin för att återskapa och bibehålla det rika djur- och växtliv som finns här.

Området som ingår i strandängsprojektet i Nödinge är långsmalt och ca 16 hektar stort. Det sträcker sig från Nödinge pendelstation fram till industriområdet i Nol.

Friluftsliv

Det finns inget iordninggjort för friluftslivet i detta område. Besök Stora viken, eller Äskekärr istället.

Vägbeskrivning

Området ligger på Göta älvs östra sida. Från väg E45 tag av vid Nödinge, Avfart 85. Det finns ingen iordninggjord P-plats för området.


 

Äskekärr

Överallt runt omkring oss finns det marker som bär på intressant historik. Detsamma gäller Göta älv; Sveriges största vattendrag. Än idag är älven en viktig handelsled. Just i Äskekärr har det rests en minnessten som skvallrar om handeln från förr. Den står nämligen där Äskekärrskeppet har hittats. Detta vikingaskepp finns nu hos Göteborgs Stadsmuseum.

Området som ingår i strandängsprojektet är det näst största med en storlek på ca 52 hektar.

Friluftsliv

Det finns ett fågeltorn längst ut i norra delen av området. Därifrån kan man även se sydspetsen av ön Tjurholmen.

Vägbeskrivning

Från väg E45 tag av vid Älvängen, avfart 88. Om du kommer norrifrån tar du första vägen till höger, Älvvägen. Parkera utanför Legalett Byggsystem AB.

Kommer du söderifrån kör du över E45 och tar andra avfarten till vänster, Älvvägen. Nära parkeringen finns en gångbana som tar dig under järnvägen. Gå sedan söderut genom varvsområdet och följ servicevägen som går utmed järnvägen.


 

Tjurholmen

Som en utdragen droppe, sträcker sig den 3,5 km långa ön Tjurholmen mitt i Göta älv. Ön finns i jämnhöjd med Älvängen och är det nordligaste skötselområdet som ingår i projektet ”Göta älvs strandängar”.

Största delen av Tjurholmen utgörs av åkermark, men i söder betas det. Det är denna yta som ingår i projektet. Strandängarna där har varit skyddade sedan 1969. Öns sydspets är nämligen ett naturreservat. Området är en viktig fågellokal. Bland annat är det en rast- och övervintringsplats för diverse gäss och änder.

Området som ingår i strandängsprojektet är ca 45 hektar stort.

Friluftsliv

Öns sydspets går att se ifrån fågeltornet i Äskekärr. Känn er välkomna att besöka Tjurholmen men tänk på att det är ett naturreservat och fågelskyddsområde. För att skydda fågellivet är det därför inte tillåtet att:

  • för annan än markägaren, jordbruksarrendatorn eller deras husfolk att under perioden 15:e mars – 15:e juli beträda området eller vistas inom detsamma.
  • inom området medföra hund. Förbudet gäller ej vid utövande av tillåten jakt inom området.
  • med modellflygplan överflyga såväl land- som vattenområde inom naturreservatet.

Vägbeskrivning

Det går att ta sig till Tjurholmen på västra sidan av Göta älv via vägen mellan Kungälv och Lilla Edet. Det finns inga iordningställd parkering.