Vi berättar ofta om att öppna upp ytor och att hindra dem från att växa igen. Men marker som öppnats upp ska inte alltid hållas öppna. Ett exempel på detta är förra årets huggning av gran i Klevs naturreservat. Där har granplanteringar huggits ner och lövträd sparats. Målet med restaureringen är att det i framtiden ska växa upp lövskog med ett stort inslag av ek.

Bland träden som sparats finns det ekar som nu får mycket mer ljus så att de kan utvecklas och frodas. Det mesta av riset har samlats upp. Det ska flisas samt, köras bort och som du ser på fotot så är det en hel del. Vi har även haft arborister på plats som gjort högstammar. Även skogsmaskiner kan göra det, men stammarna blir då inte så höga. Det vi vill skapa är en miljö med både stående och liggande död ved – det vill säga hela, eller delar av döda träd.

Härnäst ska också en del gran tas bort i några av de andra skötselområdena. Givetvis lämnar vi kvar död ved där också. Många insekter, svampar, mossor och lavar är nämligen beroende av död ved för mat och/eller husrum.

🔹 Förresten vet du att så gott som varje naturreservat har sin alldeles egna unika plan? Det är Länsstyrelsen (eller kommunen om det är ett kommunalt reservat) som skriver skötselplanerna för reservatet. Skötselplanerna beskriver åtgärder och mål som rör både naturvård och friluftsliv. 🌿🐞🥾

📍 Naturreservatet Klev ligger i Svenljunga kommun.

En arborist som kapar grenar på ett träd.Foto.
En arborist som gör en högtstam av en gran.