Klippor och hav. Foto.

Vår verksamhet

Västkuststiftelsens syfte är beskrivet i stiftelsens stadgar:

”Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden.”

Det är en väldigt lång mening med en mycket fin tanke. Västkuststiftelsen ska bevara och tillgängliggöra den västsvenska naturen. Målet är att skydda ömtåliga naturområden, stimulera biologisk mångfald och skapa platser för naturupplevelser.

Vi Värnar, Vårdar och Visar naturen!

Värnar värdefull natur

Vi köper in mark och arbetar för att skydda värdefull natur som naturreservat. Västkuststiftelsen äger drygt 4000 hektar mark, med ett anskaffningsvärde på drygt 31 miljoner kronor och under årens lopp har vi bidragit med ytterligare 15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag vid köp, vilket möjliggjort att många av naturreservaten kunnat bildas.

Vårdar och förvaltar natur för naturen och för dig

På uppdrag av länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland förvaltar Västkuststiftelsen cirka 280 naturreservat (drygt 50 000 hektar mark) från Halmstad till Strömstad, från Sjuhärad till Dalsland. Dessutom samordnar stiftelsen strandstädning och skärgårdsrenhållning längs hela västkusten.

Vi vårdar och utvecklar områden utifrån dess skiftande karaktärer; från områden vars syfte är att bevara och vårda hotade arter och miljöer till områden som främst är avsedda för friluftsliv. Båda typer av områden är nödvändiga för att vi långsiktigt skall kunna värna om den västsvenska naturen: Områden som skyddar de hotade miljöerna, men också områden för friluftsliv där natur och människa möts och insikten föds att naturen behöver värnas!

De naturvårdsåtgärder stiftelsen genomför är basen för all annan verksamhet. Den värdefulla naturen är en förutsättning för hållbar utveckling och ett attraktivt friluftsliv.

Visar naturen

Att vara ute i naturen främjar folkhälsan. Naturen bidrar också till att så många varje år vill besöka västkusten. Genom att skapa förutsättningar för hållbart friluftsliv vill Västkuststiftelsen bidra till både folkhälsa och besöksnäring.

Genom att inspirera och vägleda, både digitalt och på plats i naturen, är ambitionen att du ska få en så bra naturupplevelse som möjligt. På nätet hittar du information om naturområden och leder. På plats hittar du informationsskyltar och -foldrar, markerade stigar och leder samt platser för samvaro och fika. Vindskydd skapar möjligheter att vara ute i naturen länge. Leder för vandring och cykel tar dig ut i hela Västra Götaland. Drygt 150 guidade kostnadsfria vandringar varje år ger dig insikter och trevliga möten med andra naturälskare.