Stadgar

§ 1

Stiftelsens namn är Stiftelsen för västsvenska fritidsområden. Stiftelsen bildades 1962 av Göteborgs stad och landstinget i Göteborgs och Bohus län.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla eller karaktäristiska områden.

§ 3

Stiftelsen äger att med stiftelsens medel med äganderätt förvärva sådana områden, som avses i 2 §, eller tillförsäkra sig nyttjanderätten därtill. Därest lagstiftningen möjliggör att genom servitutsavtal  bevara i 2 § avsedda områden för åsyftat ändamål, kan Stiftelsen träffa sådana avtal och av fondens medel utgivna ersättning härför.

Stiftelsens medel kan även användas på annat sätt för tillgodoseende av Stiftelsens ändamål såsom till bidrag för erhållande av markägares medgivande till förklarande av område som naturreservat.

Förvaltningen av med äganderätt eller nyttjanderätt disponerat område kan Stiftelsen överlämna till den kommun, inom vilket området är beläget eller till annan myndighet eller lämplig organisation.

Stiftelsen kan åtaga sig förvaltningen och skötseln av naturreservat eller andra områden, som bedöms ha särskilt naturvärde eller vara av värde för friluftslivet. Vidare äger Stiftelsen åtaga sig förvaltnings- och administrationsuppdrag för tillgodoseende av naturvärden och friluftslivets behov.

Styrelse


§ 4

Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg. Sju ledamöter och tre ersättare utses av Västra Götalandsregionen, två ledamöter och en ersättare utses vardera av Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Dessa tre organisationer kallas för huvudmän.

Vid huvudmännens val av styrelseledamöter resp ersättare skall valresultatet i landstingsval för Västra Götalandsregionen och Region Halland ligga till grund för mandatfördelning

Kommuner och kommunförbund/kommunalförbund samt länsstyrelser inom Stiftelsens verksamhetsområde i Västsverige kan genom styrelsebeslut ges rätt att utse styrelseledamöter och ersättare i styrelsen. Vid sådant beslut skall minst en ledamot från varje huvudman vara närvarande.

Ledamöter och ersättare i styrelsen skall utses för en tid av fyra år, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelsen utser bland ledamöterna ett arbetsutskott bestående av ordföranden, vice ordförande och två övriga ledamöter.

Styrelsen äger med sig adjungera representant för länsstyrelse inom Stiftelsens verksamhetsområde ävensom representant för Svenska Naturskyddsföreningen och föreningar för främjandet av turistväsende och friluftsliv.

§ 5

Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten inklusive användning av medel.

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen därtill utser.

Sammanträden


§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda, då minst en ledamot för visst angivet ärende påyrkar sammanträde.

Kallelse till sammanträde skall utgå minst 10 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall angivas de ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid förvärv eller försäljning av fastighet skall dock minst en av de av varje huvudman utsedda ledamöterna vara närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enat sig och vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall ersättaren tjänstgöra i ledamotens ställe.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

Revision


§ 7

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av fyra revisorer som utses för en tid av fyra år, dock längst till utgången av det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång. Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionens kommunalförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län utser vardera en revisor jämte en ersättare. Minst en av revisorerna och en av ersättarna skall vara auktoriserad eller godkänd.

§ 8

Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen skall årligen före den 1 juni påföljande år avge förvaltningsberättelse, bokslut med vinst och förlusträkning och balansräkning samt övriga erforderliga handlingar över Stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret. Revisorerna skall senast den 1 juni året efter verksamhetsåret ha yttrat sig i enlighet med 4 kap. 11 § stiftelselagen. Ett exemplar av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen jämte räkenskapssammandrag skall före den 1 juli överlämnas till en var av huvudmännen. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning prövas av huvudmännen.

Finansiering


§ 9

Stiftelsens medel utgöres dels av huvudmännens inbetalda bidrag, dels vad som i gåva eller testamente tillfaller Stiftelsen samt av statliga och kommunala bidrag.

Det åligger styrelsen att till huvudmännen anmäla behov av ytterligare medel från huvudmännen och i så fall med vilket belopp.

Styrelsen har att följa de åtaganden som överenskommits avseende uppdrag och bidrag från stat och kommun.

Medelsförvaltning


§ 10

Tillgångar, som inte placerats i stiftelsen tillhörig fast egendom, inventarier och maskiner och som inte erfordras för nära förestående utbetalningar, skall insättas på bank eller placeras hos annan av styrelsen anlitad medelsförvaltare.

Stiftelsen äger upptaga lån för sådana förvärv av fastighet som avses i § 2 och i samband därmed ikläda sig betalningsansvar för i fastigheten redan intecknad gäld.

Till säkerhet för lån får stiftelsen inte lämna annan säkerhet än pantbrev i Stiftelsens fastighet, för vars förvärv lånet tagits.

Personal


§ 11

För fullgörande av sina arbetsuppgifter äger Stiftelsen anställa personal och/eller träffa avtal med utomstående organ om utförande av vissa tjänster för stiftelsens räkning.

Gåvor


§ 12

Därest vid gåva eller testamente särskilda villkor föreskrivas skall dessa följas. Samma gäller beträffande anslag från stat eller kommun.

Övriga bestämmelser


 § 13

Stiftelsens fastigheter får inte avyttras med undantag av markbyte vid fastighetsreglering, avstyckning av byggnader eller vid byte av mark med stat eller kommun inom naturreservat.

Ändring av stadgar


§ 14

För stadgeändring, som dock ej får avse Stiftelsens ändamål, kräves att huvudmännen är eniga.

 

 

 

 

Stiftelsens stadgar fastställdes genom stiftelseurkund 1962. Tillägg har sedan ägt rum. Sin nuvarande utformning fick stadgarna genom beslut av huvudmännen under år 2015.