Klippor, hav och en liten bod. Foto.

Vår historia

I början av 60-talet uppmärksammades att människors möjlighet till strövområden begränsades samt att förändrat jordbruk och minskat bete ledde till igenväxning av många marker. Göteborgs och Bohus läns landsting utsåg en kommitté som visade på dessa problem och kommittén förutsåg att utvalda områden behövde skyddas för rekreation och avkoppling.

Västkuststiftelsen bildas

1962 bildade Göteborgs och Bohus läns landsting tillsammans med Göteborgs stad ”Stiftelsen för västsvenska fritidsområden” (Västkuststiftelsen). Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att ”genom bildandet och förvaltandet av en fond, åt nuvarande och kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden, öar och holmar i Västsverige och för den västsvenska naturen värdefulla eller karaktäristiska områden”.

I stiftelsen kunde man samla medel, som snabbt kunde användas då något naturvårdsobjekt stod inför ett överhängande hot om exploatering. Med hjälp av naturvårdslagen, som trädde i kraft 1964, kunde områden skyddas som naturreservat. Genom förvärv och intrångsersättningar kunde stiftelsen under sina första verksamhetsår medverka till att områden i Västsverige blev naturreservat. Lagom till tioårsjubileet 1972 anslöt sig landstingen i Hallands län och Älvsborgs län till Västkuststiftelsen, som därmed fick ett större område att verka i.

Vårda och förbättra tillgänglighet

Naturvård blev därefter en allt viktigare fråga. Genom tillägg i stadgarna fick stiftelsen möjlighet att sköta de områden man medverkat till att skydda och naturvårdsförvaltning blev en av stiftelsens främsta uppgifter. I förvaltningen ingår bland annat att göra områdena tillgängliga för allmänheten, svara för information, röjningar, stängsling, återupptagningar av kulturmarker och ljunghedsbränningar. För att få hjälp med förvaltningen tecknade stiftelsen avtal med tillsynsmän. Stiftelsen skrev också tidigt avtal med markägare för skötselåtgärder i reservaten.

På 1970-talet hade det funnits starka önskemål om att Stiftelsen skulle engagera sig i Göteborgsregionens naturområden och 1980 inträdde Göteborgsregionens kommunalförbund som huvudman i Västkuststiftelsen.

Utökad naturvårdsförvaltning

Det första steget mot en samlad naturvårdsförvaltning skedde när länsstyrelsen 1991 tog över förvaltningen av naturreservaten från Skogsvårdsstyrelsen och Domänverket (dagens Sveaskog). Tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen startades ett omfattande arbete att röja de igenväxande kusthedarna och återskapa partier av öppna ljunghedar. 1998 åtog sig Västkuststiftelsen förvaltningen av naturreservat som tillhörde Göteborgs och Bohus län. Året efter var det dags att även bli naturvårdsförvaltare för de naturreservat som tillhört Älvsborgs län. Genom den här omorganisationen till en förvaltare såg man möjligheter till att ytterligare effektivisera naturvården och öka det lokala engagemanget.

Med 2000-talets intåg och Naturvårdsverkets ökade anslag för skydd av skog erbjöds stiftelsen en rad nya förvaltningsuppdrag. Västkuststiftelsen är idag naturvårdsförvaltare för ca 290 naturreservat omfattande drygt 50 000 hektar på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland och i Västra Götaland. Stiftelsens eget markinnehav uppgår till drygt 3 800 hektar med ett anskaffningsvärde på ca 31 miljoner kronor. Stiftelsen har också sammanlagt genom åren bidragit med ytterligare 15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag till förvärv, som möjliggjort bildandet av många naturreservat.

Inspirera till besök i naturen

Västkuststiftelsens arbete handlar inte enbart om förvaltning. En viktig del är att inspirera till besök i naturen och informera om den biologiska mångfaldens betydelse.

Stiftelsens guidade vandringar startade 2001 med blygsamma 17 vandringar. Den verksamheten har vuxit till över 150 programpunkter i omkring hundra naturreservat varje år. Programfoldrar trycks upp och skickas ut till turistbyråer, bibliotek, museer, vårdcentraler, föreningar och många privatpersoner. Med några få undantag är alla vandringar kostnadsfria.

Syftet med den här hemsidan är att inspirera till besök i naturen och förhoppningen är att den ska ge kunskap och uppslag till nya utflykter och upplevelser.

Fler ben att stå på

Sedan många år tillbaka är Västkuststiftelsen engagerad i städningen av marint skräp, främst plast, som flyter iland längs västkusten. Under de senaste åren har stiftelsen fungerat som samordnare av verksamheten i samråd med tolv kustkommuner med stöd från Naturvårdsverket. Läs mer om vårt arbete med strandstädningen här.

Intresset för vandring har ökat kraftigt det senaste decenniet. Västkuststiftelsen har sedan 2018 uppdraget att samordna utvecklingen av regionala leder för vandring och cykel. Läs mer om vårt arbete med detta här.

Naturvården är och kommer troligen alltid att förbli basen för stiftelsens hela verksamhet, men i och med ett mer omfattande kommunikativt uppdrag och med samordning av strandstädning och ledutveckling har stiftelsen utvecklats som organisation. Syftet är och förblir detsamma som då Västkuststiftelsen bildades – att bevara och tillgängliggöra den västsvenska naturen för dig och alla andra.