Skärbo ligger norr om Kättilsbo, mellan Dals Långed och Fengersfors. Naturreservatet ligger i Bengtsfors kommun.

Längd: 1,5 km (röd stig i reservatet).

Svårighetsgrad: medel.

Start och mål: reservatsparkeringen.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Röd stig bjuder på fina vyer över Stora Skärbotjärn. Den sträcker sig till stor del på gårdens gamla odlingsmarker, som idag huvudsakligen sköts med bete. Här växer det ädellövträd som ask, alm, lind och lönn. Det finns också hässlen; områden täta med höga hasselbuskar.

I en av ängsmarkerna växer det dessutom mycket av orkidén Sankt Pers nycklar. Det är en sort av flera orkidéer i reservatet. Skogsmarkerna i området består huvudsakligen av barrskog med inslag av lövskog.

I reservatet ligger den gamla gården Skärbo. Namnet skulle kunna översättas till ”gården vid skifferberget”. ”Skär” är nämligen ett i Dalsland dialektalt ord för skiffer. Dagens mangårdsbyggnad är från 1720-talet och är en privatbostad, så kom ihåg att visa hänsyn. Alldeles i närheten av parkeringen syns resterna av ett skifferbrott. Lerskiffer bröts här i större skala fram till omkring 1915.

Det finns fyra markerade stigar. Läs mer om Skärbo i vår reservatsfolder.
Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren och boende i reservatet.